V domku bydlel v letech 1883 – 1888 Hynek Matura – narodily se mu tu děti.

Objekt stojí hned naproti čp. 158, kde žil později i Josef Matura.

V roce 1905 patří čp. 242 panu Josefovi Vele.

https://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=1838EDF493C411E7BDB15065F339AC75&scan=0842224db41ec2dc81750a23997d8bd6

Podle jmenných rejstříků má v majetku čp 242 i Božena Vele.

Dům se nazývá Vélovsko.

Popis

Dům leží severovýchodně od Malého náměstí, téměř v krajní části VPR Trávníky. Jedná se o částečně roubené stavení s hlavním štítem zdobeným v oblasti netypickými plochými balustrami. Dům byl postaven roku 1808, viz text na záklopovém prkně. „A 1808 dne 5 Maye Tento domek gest wystawen kecti a chwale božie Snakladem Františka Rikra Sauseda a spolu Mistra poctiweho řemesla Saukenickeho w miestě Zeleznim Brodie Mistr Tesař Josef Leisek z Haratic Jan Leisek towariss buď meno Panie pochwaleno Amen-“ Dům tradiční trojdílné dispozice, komorového typu, světnice i komorový díl s dvoutraktovým uspořádáním. Přízemní objekt na obdélném půdorysu, k jihovýchodnímu průčelí přistavěno široké, obdélné, dvouramenné schodiště. Objekt je z části podsklepen v severovýchodní částí, pod středním a komorovým dílem. Interiér: Světnice domu v jihozápadním traktu roubená, v jihovýchodním snad jen z části, ostatní zděné (nebo jde jen o obklad fošnami a stěny jsou pod nimi vyzděny), s trojicí stropních trámů. Síň zděná, v přední části pravděpodobně s rovným, hladce omítaným stropem, v zadní části vydělená, plackou zaklenuta černá kuchyně. Ze síně vedou do všech traktů samostatné dveře, v jihovýchodní části síně je umístěno schodiště do podkroví. Komory v obou traktech zděné, plochostropé, s jedním průběžným stropním trámem. Interiér nebyl podrobně zdokumentován, sklep byl v době průzkumu nepřístupný. Před domem je postavena kamenná kašna z roku 1828. Exteriér: Hlavní jihovýchodní štítové průčelí dvouosé; na zděné podezdívce snad roubená stěna, viditelný pouze obklad z fošen imitující roubení. Štít domu dvouetážový, dvouosý; spodní díl horizontálně členěn svazky lišt (tzv. vánočkami) na dvě pole. Horní díl jednoduše svisle bedněno, horní /šířky okének/ namísto krycích lišt řezané ploché balustrové kuželky (stylizovaný motiv kočičí procházky, bez plastického umístění kuželek před plochu štítu); obě zakončena vyřezávanými lemy a dekorativní římsou s obloučkovým vlysem. Horní pole štítu svisle členěno do čtyř částí, vnitřní bedněna klasovitě, vnější střechovitě, s krycími lištami, oddělené „vánočkami“. Jednotlivé etáže zakončeny vyřezávanými lemovacími lištami. Štít vrcholící kabřincem obloženým břidlicovými šablonami stejně jako ostřeší štítu, záklopové prkno dnes bez datace /textu/. Okna v přízemí obdélná, dvojitá, dvoukřídlá, šestitabulková, lemována vyřezávanou dřevěnou šambránou, osazena v líci (okna světnice jsou v dalších průčelích stejná). Okna štítu obdélná, jednoduchá, jednokřídlá, čtyřtabulková, osazena v líci, lemována jednoduchou dřevěnou šambránou, a s dvojicí kosočtverečných průduchů v horní části štítu. Vstupní jihozápadní podélné průčelí v části světnice roubené, ve středním dílu navazuje zděná síň se vstupními dveřmi, severozápadní komorový díl domu zděný s jedním oknem. Vstupní dveře do domu /obdélné, jednokřídlé, rámové s koso vyskládanými výplněmi/ jsou umístěny do pískovcového portálu s uchy. Před nimi na dvojici kuželek stanová stříška chránící vstup do domu (markýza). Na pravé straně, od vstupních dveří osazeno do špalety malé obdélné okénko. Okno komorové části stejné s okny světnice, lemováno štukovou šambránou, s profilovanou parapetní římsou. Severovýchodní podélné průčelí v jihovýchodní roubené části světnice s jedním oknem, zbývající část průčelí vyzděna. Ve zděné části jsou dvě osy, první okenní osa, následují dveře do síně /průchozí z obou stran/. Komorový díl bez okenních os. Zadní severozápadní průčelí vyzděno, s dvojicí oken se šambránami. Štít dvouetážový, dvouosý, spodní pole ve střední části bedněno svisle, krajní pole bedněna klasovitě; horní pole bedněno svisle. Jednotlivé etáže zakončeny vyřezávanými lemovacími lištami. Okna štítu obdélná, jednoduchá, jednokřídlá, čtyřtabulková, osazena v líci, lemována vyřezávanou dřevěnou šambránou, ostřeší štítu vyskládané z břidlicových šablon. Krov nebyl v době průzkumu přístupný. Střecha sedlová s námětky, kryta živičnou krytinou (Tegolou). Stavební vývoj: Dům byl na této parcele postaven pravděpodobně na počátku 19. století – roku 1808 (což dokládalo původní záklopové prkno, umístěné ve valbičce původního štítu). Zachycen je na mapě SK z roku 1843, dům vyznačen žlutě /spalný materiál/. Po polovině 20. století byly prováděny vesměs degradující stavební úpravy domu. Např. přezdívání některých roubených stěn (a jejich „falešné“ obklady imitující roubení), výměna oken, odstranění původních, jednoduše profilovaných šambrán, probourání nového okna do komorového dílu (1957), výměna oken (1994) závětří -besídka nová, replika ze 70.let, apod. V polovině 90. let 20.- století byla nahrazena původní břidlicová krytina za živičnou krytinu, pravděpodobně i nově postaven krov a střecha (podivné posunutí kukly ve vrcholu štítu, namísto původní valbičky). Také bylo z části vyzděno roubení světnice a odstraněny kleštiny /charakteristický prvek zdejší zástavby/. Podstatná část konstrukcí domu pochází pravděpodobně z 2. poloviny 20. století.

Dům je z typologického hlediska výjimečným svým hlavním štítem – jeho ztvárněním a výtvarným pojetím okenního pásu s plochými balustrami. Toto řešení je v Železném Brodě vzácné, dochovalo se pouze ve dvou případech (štít domu č.p. 252 a č.p. 208). Přestože byly provedeny razantní úpravy konstrukcí i výplní otvorů v exteriéru, a také interiéru domu, je objekt svou vnější podobou, zachovanou hmotou a charakteristickými rysy podstatným urbanistickým prvkem této oblasti. Z autentických hodnot domu se příliš nedochovalo.