sedlákv Jirkově a Střevelné

(*okolo 1667 – 1737)

1. manželka Magdalena Melich (*okolo 1666) – svatba 3.10.1688

2. manželka Dorota Filát (*okolo 1672) – svatba 20.11.1716 Střevelná

děti:

s Magdalenou: Václav (*1689), Anna (*1692), Daniel (*1695), Matěj (*1700), Magdalena (*1701), Jan Jiří (*1706)

s Dorotou: Dorota (*1716)


Jedná se o mého nejstaršího matrikami doložitelného předka z rodu Matura. Bohužel se mi nepodařilo vypátrat v matrikách datum jeho narození. Podle úmrtí ve věku 70 let v roce 1737 jsem se dopočítala k pravděpodobnému datu narození okolo roku 1667. Bohužel matriky z této doby mají v datech úmrtí poměrně velký rozptyl, není vzácná odchylka 10 let, zejména pokud se dotyčný dožil vyššího věku (50+ let). Lidé tehdy mnohdy ani neznali své přesné datum narození a pokud si ho pamatovali, při jejich úmrtí již často nebyl nikdo, kdo by ho věděl a mohl ho faráři sdělit.

Nejstarší matrika Bzí sign.L13/1, kam by měl Jirkov a Střevelná spadat, začíná vést zápisy křtů až lednem 1669, tedy dva roky po Danielově předpokládaném narození.

Jeho rodiče tedy bohužel neznám. Ani gruntovní knihy mi v jeho případě bohužel neposkytly dostatečné vodítky k jistotě o jeho původu.

Mohu z nich pouze usoudit na příbuznost s Mikulášem Maturou (*1633) z Jirkova.

První matrikami doložený záznam o Danielovi – jeho svatbu mám ze dne 3.10.1688.

Doslova je tu psáno: Copulatus est Daniel Matura ex Hyrkow zum Magdalena filia Georgy Melich. Testes Wenceslay Stuchlik, Jan Brozek. Což volně přeloženo to znamená: Oddán jest Daniel Matura z Jirkova s Magdalenou dcerou Jiřího Melicha. Svědci Václav Stuchlík, Jan Brožek.

Zápis je tedy také skoupý na informaci, kdo byl Danielův otec. Víme pouze to, že pocházel z Jirkova. Je také možné, že byl již předtím ženatý a proto není uveden jeho otec (u vdovců již uváděn nebyl). Ale svatba s případnou předchozí ženou v matrikách není a i Danielův odhadovaný věk naznačuje spíš to, že Magdalena byla jeho první manželka a pan farář pouze zapomněl uvést jméno Danielova otce, což se také často dělo.

Magdalena se narodila 18.1.1668 a byla dcerou Jiřího Melicha a Kateřiny dcery Jana Dimla z Hamrsek. (N podle držkovské matriky sign. L33/1 NO(1651-1669) str. 114) (kolem roku 1687 (dle urbáře se Jiří Melich přistěhoval do Jirkova – je to syn Jiřího z Hamrsek, nebo přímo Jiří? ověřit))

A po 9 měsících, 1 týdnu a šesti dnech  – 16.7.1689 – se Danielovi a Magdaleně v Jirkově narodil první syn Václav.

Doslova je psáno: Girkow: Baptisatus e(st)infans Weceslaus Pr. Daniel Matura. Mr. Magdalena. Levans Wenceslaus Lubas. Testes Wenceslaus Frizek, Joannes Jacubiska, Alina Hubkowa, Anna Besdekowa. Což volně přeloženo znamená: Jirkov: Pokřtěno jest dítě Václav, otec Daniel Matura, matka Magdalena. Levans (hlavní kmotr, co dítě při křtu na rukou držel) Václav Lubas. Testes (svědci křtu) Václav Frizek, Jan Jakubička, Alina Hubková, Anna Bezděková.

Zejména ve starších matrikách je uváděno pouze datum křtu, ne datum narození. Ne vždy se datum křtu shodovalo s datem narození, křest byl často prováděn až druhý či některý pozdější den po narození. Pokud farář neuvedl obojí, nelze s jistotou tvrdit, že den narození je shodný se dnem křtu. Až později se začaly psát zvlášť jak dny narození, tak křtu.

A pak se rodí další děti:

11.1.1692 se v Jirkově narodila dcerka Anna

24.4.1695 se v Jirkově narodil syn Daniel

Od roku 1698 do roku 1700 se objevuje v Bzovských matrikách mezera.  Matrika Bzí sign. 13/2 NOZ (1684-1698) končí  pro křty březnem 1697  a  matrika Bzí sign. 13/3 (1700-1758) začíná až lednem 1700. Jsou to téměř tři roky bez jediného zápisu křtu. Co se dělo? Proč byla jedna matrika ukončena a další vznikla až za tři roky? Zapisovaly se křty jinam? Kam? Ztratila se ta kniha? Nevím.

Někdy během této mezery odhaduji, že se v Jirkově narodil Danielovi další syn – Matěj. Podle rozestupů mezi dětmi odhaduji Matějovo narození spíše kolem r. 1698, i když narození pak udávám v roce 1700 (podle úmrtí).

A nyní dochází ke změně. Není jasné, zda Daniel žil v Jirkově s Magdalenou u její rodiny, pravděpodobněji ale bydleli u rodičů Danielových. Snad už jim bylo stavení v Jirkově malé a Daniel s Magdalenou konečně ušetřili pár peněz. Každopádně Daniel Matura 2.4.1701 koupil ve Střevelné od Václava Kokese grunt za 50 kop grošů a Daniel s Magdalenou se stěhují do Střevelné.

Doslova psáno: Daniel Matura – Leta 1701 dne 2. Aprill Przy Rzizenem saudě Prodal Waczlaw Kokes dobrowolným trhem polowicz swy ziwnostu zaplaczeny Daniel(u) Matrurowy za 50 kop na zawdawek 22 kop Placzeny na Roky po 3 kopách. Nato Wyplatil 28 kop. Zůstawa doplaczet aty wsechny naležy Waczlaw(u) Koksovy 22 kop. (podle gruntovní knihy Chuchelna inv. č. 87, str 606).

(Václav Kokeš byl manželem Anny, vdovy po Václavu Vrskovi, takže příbuznost Kokeše s Maturovými bych zde spatřovala spíše přes vdovu Annu Vrskovu.)

Daniel z celkové sumy 50 kop zaplatil Václavu Koksovi 28 kop a musí mu ještě 22 kop doplatit. R. 1705 splácí 3 kopy, 9 kop mu Václab Kokeš odpouští (kvůli nějaké koupi mezi nimi), r. 1706 nic neplatí, r. 1707 platí 2 kopy, r. 1708 platí 2 kopy, r. 1709 nic neplatí. R. 1710 neplatí, r. 1711 platí 2 kopy, r. 1712 nic neplatí. R. 1713 platí 2 kopy vdově po zemřelém Václavu Kokšovi. R. 1714,1715,1716,1717 neplatí nic. R 1719 platí 2 kopy a tak má grunt zaplacený.

Grunt tedy Daniel zvládl splatit za 18 let.

R. 1708 Daniel Matura od milostivé vrchnosti přikoupil kus lesa za 9 kop a 30 grošů.

Danielův grunt měl mít rozlohu 14 strychů (podle berní ruly polovina gruntu Václava Vrsky = 28 strychů), což odpovídá cca čtyřem hektarům.

Další dcera Magdalena se již tedy Danielovi a Magdaleně narodila po přestěhování – ve Střevelné – 7.8.1701.

26.5.1706 se narodil Jan Jiří, ten ale ani ne v roce – 23.2.1707 umírá. Narodil se v Radčicích(snad na návštěvě?) ale umírá ve Střevelné.

Pak o Danielovi nemám  delší dobu žádnou zprávu, až do 29.12.1714, kdy mu v Jirkově umírá manželka Magdalena ve věku 48 let. Pohřbena byla v Brodě (zřejmě na místě nynějšího farního kostela sv. Jakuba, který byl postaven v r. 1762 na místě zrušeného hřbitova, u kostela je snad i kostnice (nyní již nefunkční). (Kde by se mohly dnes nacházet Magdaleniny ostatky -pokud nebyly zničeny, či přesunuty. zjistit o osudech kostnice více).

Daniel se 20.11.1716 znovu žení a bere si Dorotu (*cca 1672) dceru Jana Filaty.

Doslova psáno: Daniel Matura z Jirkova z Pocztiwaou dieweczkou Dorotau dczera Jana Filaty z Jirkova. testes Jan ?, Waczlaw hrubes, ???

S Dorotou má Daniel ještě tři děti:

– Dorotu narozenou 13.1.1716 ve Střevelné

– Jana narozeného 4.7.1719 ve Střevelné, ten ale vzápětí – 6.7.1719 umírá.

– Kateřinu narozenou 21.1.1722

V roce 1724 prodává Daniel živnost (grunt) svému druhému synu Danielovi (*1695), který se v únoru toho roku oženil s Annou dcerou Jana Matury.

Grunt mu prodává za 50 kop grošů.

Prodává mu také s gruntem: osení jak ozim tak jař. A potřeby jak duchovní tak rolní:  brány, s železnými hřeby, dva háky, jednu sekyru, jedny vidle, jednu motyku, stolici, řezací sekyru?.

Také sobě Daniel (otec) dělá na gruntu vejminek a vymiňuje si:

Na ozim žita síti, 2 věrtele ovsa, 2 věrtele semena lnu na jaro, 2 čtverce?, 2 záhony hlavatice (zelí) sázeti sobě, kousek březy zelenyho? a kus drnu pod domem, 1 krávu pásti s hospodářovým dobytkem a taky jednu kozu a bydlení v domě hospodářově až do smrti. 3 slívy, 2 jabloně a  nevdané dcery dostanou od nového hospodáře výbavu svatební za 10 kop.

V té době už jsou vlastně oženěni/ vyvdány všechny děti z Danielova prvního manželství s Magdalenou.

U syna Václava není úplně jasné s kým se vlastně oženil (Anna Hádek? Justýna Seidl? pravděpodobněji jsem přiřadila Annu Hádek.)

Dcera Anna si v roce 1719 bere Václava Jakubičku, syn Matěj v roce 1723 Magdalenu Sochor, dcera Magdalena v roce 1724 Jiřího Jakubičku.

V roce 1735 se ještě vdává za Daniela Sochora dcera Dorota z druhého manželství. Druhá dcera Kateřina se vdává až v roce 1747 za Josefa Václavů.

Daniel Matura zemřel 22.6.1737 ve Střevelné ve věku 70 let.

Jeho druhá manželka Dorota umírá 31.12.1742 ve Střevelné ve věku 70 let.

Oba byli pravděpodobně pohřbeni na hřbitově v Železném Brodě, který byl v roce 1762 zrušen kvůli stavbě kostela.

Domnívám se, že Daniel bude, díky tomu, že pocházel z Jirkova, v blízkém příbuzeneckém svazku s Mikulášem Maturou – snad je jeho syn. Usuzuji tak podle zápisu v gruntovnicí podle gruntovní knihy Chuchelna inv. č. 87, str 452), kdy Václav Daníček, zeť Mikuláše Matury (*1672) z Jirkova, vyplácí Daniela Maturu (*1695, syna mého Daniela Matury) ze Střevelné v roce 1743. Tady je ale ještě možná zápletka s Danielovou manželkou Annou – dcerou Jana Matury (ten mohl být příbuzný přes Mikuláše a je vyplácen manželčin podíl, na Annu mi ale jako nejpravděpodobnější otec sedí Jan Matura (*1669 Hrubá Horka s manželkou Kateřinou – i když dceru Annu nemají – je možné že kolem r. 1700 totiž chybí matriky.. Takže vyplácený podíl je spíše opravdu Daniela než Anny)…

Dále sleduji provázanost s Matury v Hamrskách – Danielova první manželka Magdalena odtud pocházela.Poznámky:

O: SOA Litoměřice Bzí sign. L13/2 str. 186 Magdalena

O: SOA Litoměřice Bzí sign. L13/3 str. 241 Dorota

Z: SOA Litoměřice Železný Brod sign. L188/1 str. 327