Zpracováno podle knihy Archidiakonáty Kouřimský, Boleslavský, Hradecký a diecése Litomyšlska (místopis církevní do r. 1421) autor: Josef Kurka, Praha 1915

Turnov, Hruštice, Přepeře, Vlastibořice, Letářovice, Sezimice, Chocnějovice, Bzí, Přáslavice, Jenšovice, Loukov, Loukovec, Brod Železný, Držkov, Olešnice Zlatá, Vysoká, Boskov, Semily, Nudvojovice, Ruprechtice, Jablonec n. Nisou (německý), Rychnov, Luková (tučně zvýrazněné jsem přepsala)

Turnov

1382 Turnov, oppidum. 12 gr.

panství nad městem a kostelní podací bylo rozděleno hned od založení města i kostela, část panství i podacího patřila pp. na Rohozci, druhá však pp. na Valdštejně; současně s městem založen byl i farní kostel; dvojpanství bylo zde již od založení.

Rohozeckou část drželi:
pp. z Lemberka. asi do r. 1358:
pp z Turgova. asi do r. 1371;
pp z Vartenberka do r. 1388. kdy bylo zkonfiskováno:
král, komora od r. 1388:
pp. z Michalovic (?) viz Dřcpcřc r. 1417;
pp z Bergova.

Valdštejnskou čásť drželi:
pp. z Valdštejna. asi do r. 1383:
pp z Vartenberka-Ralska (jiná větev):
1357 Zdeněk z Valdštejna : Albert. po „j“Ctiboru
1362 Jindřich z Valdštejna: — Henslin z Turgova = Theodorik po + Albertu;
1371 Henslin z Turgova = Jan, po + Theodoriku;
1394  a) Václav a Vilém  z Vartenberka (část Valdštejnská) = Petr z Ustí. po + Janu;
           b) král (část Rohozecká; po Turgovcích držel ji Vartenberk. jemuž bylo roku 1388 pro jeho přečiny pro královskou komoru zkontiskována):
=Mauric. kaplan na Rohozci. Bylo losováno a los padl na Maurice.
1425 Oto z Bergova. (čast Rohozecká): — Jindřich z Vartenberka (část Valdštejnská) = Jan (z Chlumu), po + Janu: „přístup nemožný“;
1435 Jindřich z Vartenberka. pán na Valdštejně= Petr, kaplan na Troskách.

Dominikánský klášter s chrámem Panny Marie v Turnově
Zakladatele a dobu založení nelze zjistiti: (Rohn, Antiquitates district. Boleslav. p. 115. píše: „zakladatelem jest Beneš z Vartenberka, číšník krále Václava“, podle Daprockého a Červenky „Gloria domus Valdsteiniahae“; zpráva tato jest však závadná). .listo jest že založen byl o něco později, než
město, tedy v pokročilé 2. polovici 13. stol.. jelikož dominik. kláštery zakládány byly pouze v. městech. a že rod Valdštejnský považoval jej za svůj klášter rodinný. a sice ještě tehdy, když hrad Valdštejn a k němu příslušnou část Turnova již nedržel, což nasvědčuje. že byl jeho založení; (rod
Lemberský, jenž až do roku 1358 druhou polovicí Turnova vládl, měl svůj rodinný klášter v Jablonné,— též dominikánský).
R. 1335 zmínka o trhu „0 posvícení klášterním“ ve Valdštejnské části města.

Známé fundace a známí převoři
1353 Hynek z Valdštejna. pán na Skále. věnoval klášteru 9 kop úroku na oděv ze svého zboží ve Volanicích.
1353 Jarek z Valdštejna na Turnově potvrzuje klášteru mlýny, jež mu otec věnoval.

1382 když zemřel Jan, řeč. Pikna. bratr řádu kazatelského, háji proti nápadu před Dvor. Deskami Zdeněk ze
Štěpanic, Jindřich z Vysoké, Albert z Lomnice, — všichni z rodu Valdštejnského, pozůstalost po + Piknovi v Záblatí,
v Leštném. v Sněhové, řkouce, že vsi tyto byly od jejich předků a od nich samých bratřím řádu kazatelského kláštera sv. Maří v Turnově věnovány.
1394 převor Hanuš: Hašek z Cidliny věnuje klášteru na výročí 2 kopy úroku ze vsi Cidliny
1396 převor Václav; Kačna, vdova po + Zdeňku z Košfálova, věnuje 4 kopy úroku ze vsi Olešnice. ale teprv, až zemře
1396 jeden měšťan soukenik věnoval 1/2 kopy úroku ze vsi Záhoří, a jiní dobrodinci 10 kop kapitálu na zakoupení úroku, aby každodenně sloužena byla Mariánská matura
1410 převor Jan: z odkazu Mikoláše z Jičína vykázal Jan Žáček z Hrdoňovic vykonavatel lestamentu, 38 gr. úroku.

Klášter zkažen byl teprv r. 1424; „v prvních dnech postních okolo 10. března padl Turnov do rukou Táborů; klášter s kostelem dány jsou v požeh. a mniši zaplatili odpor svůj hroznou smrti na hranici.““

Bzí

1352 Bzie, 6 gr.
Panství i podací držitelů vsi.
1346 plebán Jan; (Regesta W. 688)
1361 Jarek z Brodu = Mauric po +Janu;
1416 Václav z Všejam; — Mikoláš z Kojetic = Marek, po + Kuníku.

Jenšovice

1352 Jenyssovicz, 12 gr.
Panství i podací kláštera Hradištského, viz tamtéž.
1367 opat Hradištský = Alšik (oltářnik u sv. Mikoláše v Draze) ss. Štěpánem;
1385 opat Hradištský = Jan (z Bozkova) ss. Alšem;
1398 plebán Jan (Soud. Ak lll. 599)
1418 opat = Filip (z Rychnova) ss. Janem;
1425 opat a Jan z Vartenberka — Valentin (z Rychnova) po sesazení Filipa; sesazení však nebylo podle následujícího zápisu provedeno.
1435 opat = Václav. po + Filipu.

Loukov

1352 Lukov. 12 gr.

Panství i podací kláštera Hradištského; viz tamt.
1389 „Lukov včtši“; opat Hradišťský  = Voyslav. po  + Zdeňku;
1397 plebán Voyslav, viz dole;
1418 opat = Jan. po + Václavu;
1401 byla povolena inkorporace nebyla však provedena
+ 1397 za plebána Voyslava věnovali Jan a Všeslav ze Solče kostelu 1 kopu úroku ze vsi Branžež

Brod Železný

1352 Broda. 5 gr., „chudý“.
Panství i podací držitelů Brodu.
1365 Václav a Bohuslav ze Železnice = Martin. po + Mikoláši;

1392 Zdeněk z Valdštejna Matěi, po T Václavu:
1404 Beneš a Hašek z Dětenic (Valdštejnové) Jan po + Matěji;
1414 Mikoláš z Dětenic (též z rodu Valdštejnského) =Bartoloměj (z Blížkova) ss. Václavem;
1419 plebán Jan. odešel do Smříčna; (Lib. Cont. lX. 282)

Zmínka o vikáři
1402 na listině Žebínské podepsán icst mimo jiné též Jan,  vikář kostela v Brodě.

Držkov

1352 Dryzkov, 6 gr., 1569 Drzk0v

Panství i podací majitelů Držkova.
1356 Jarek z Držkova = Matěj, po + Janu;
1360 Hyneka Krušina z Lichtenburka= Mikoláš, po + Matěji
R. 1361 odevzdal arcibiskup Arnošt, ovšem s vůlí nejmenovaného patrona, kostelní právo Cyriakům, po odchodu plebána Mikoláše
1365 gener. převor Cyriaků = prof. Mikoláš. po res. prof. Jana
1366 gener. převor Cyriaků = prof. Zdeněk. po res. prof. Mikoláše
1395 gener. převor Cyriaků = prof. Jan, po prof. Ondřeji
1418 gener. převor Cyriaků =  prof. Prokop (z Orlíka), ss. prof. Janem.

Olešnice Zlatá

1352 Olesna, 3 gr.. 1405 „chudý“

Panství i podací dočasných pánů, později těch, kteří sídleli na Nistějce.
1365 (u Boskova) Havel z Lemberka = Valentin, po + Václavu
1365 = Václav. po +Valentinu

1363 (u Boskova) Havel z Lemberka = Petr. po + Václavu
1383 (u Vysoké ;) Beneš z Veselí (Vartenberka na Nistějce)
=Hašek po res. Petra:
1391 Václav z Vartenberka =Václav (z Rokytnice) ss. Haškem
1424 Václav z Nistějky (z rodu Jenštejnských. kteří kolem toho času na Nistějce nasloupili)= Cyrill, po + Václavu
+ 1397 spor mezi Václavem, plb. „z Olešnice Zlaté“a Janem, plebánem Boskovským, o desálky z hradu Navarova a z rolí řeč. Vlkovyje u téhož hradu. Rozhodčí: Tomiš probošt v „Jablonci“, Maryán, plebán zc Semil, a Martin z Vysoké vyřkli: pokud bude Václav plebánem v Olešnici, bude bráti polovici desátků z řeč. hradu, kdežto všecka ostatní farní práva patří plebánu Bosk0vskému, v jehož farnosti hrad se nalézá. Narovnání toto oznámil r. 1398 gener. vikáři Beneš, děkan Turnovský (byl plebánem v Hruštici).

Vysoká

1352 Vysoka. 4 gr.
Panství i podací pp. na Nistějce.
1354 „Alta“; Jindřich z Valdštejna = Petr. po + Fraňku;
1369                                                    řeč. Nástějka = Jan (z Dolan) ss. Petrem;
1371                                                     =Václav. po + Janu
Dozději nastoupili na Nistějce pp z Vartenberka
1392 Václav a Vilém z Vartenberka = Martin po + Václavu;
1398 plebán Martin; viz Olešnice.
(1407 Jindřich z Vartenberka, seděním na Nistějce Arch. (Čl. IV. 536).
1415 plebán Vachek; (DD„ XlV. f. 17).
později drželi Nistějku Jenštejnští, viz Olešnice Zlatá r. 1424.

Boskov

1352 Bozkov. 6 gr.
Panství i podací dočasných pánů vsi.

1357 postoupil klášter Hradištský Havlu ze Zvířetic k Semilům výměnou: Boskov. Roztoky. v Jesenném něco, Kostři část a 2 rybníky pod vsí Byčina)
1363 Boček z Poděbrad = Otík po + Adamu
1381 Jindřich z Navarova řeč Valdštejn — Jan. po + Otíku
1385 Hašek z Lemberka (nabyv opět Boskova, připojil jej k Semilům) = Albert (z Jenišovic) ss. Janem;
1395 týž = Jan, po + Alši;
1397 plebán Jan; viz Olešnice
1433 plebán Martin, odešel do Sobotky (Lib. Cont. X.)

Semily

1352 Semyl. 12 gr.
Podací měli majitelé panství Semilského, pp. z Lemberka asi do r. 1402
1381 plebán Mikoláš; (Soud. Ak. II. 105)
1395 Hašek z Lemberka : Maryán (z Roprechtic) po + Janu.
Brzy potom nabyl panství Semilské Jarek ze Železnice,Valdštejn
1406 Jarek ze Železnice, seděním na Pecce = Beneš, po +Maryánu
1407                                                                  — Vít. po res. Beneše;
1409                                           = Prokop (ze Smříčna). po + Janu
1425 Heník z Valdštejna = Matěj, po + Prokopu;
1456 Václav z Pecky = Pavel. po + Matěji.

Ruprechtice

1352 Roprechticz 6 gr.

Zdá se, že část Ruprechtic s podacím patřila k Sytové Horní (Valdštejnům) a část bez podacího k Sytové Dolní,
totiž hrádku v Loukové, v držení Lemberků; (1437 projednávána byla pozůstalost po vymřelých Lemberských na Sytové;
Alžběta. manželka Haška z Lemberka. měla zapsané věno na: Sytové, Těšnově, Podole, Rybnice, Robousích. Ruprechticích a v Loukové
1392 plebán Maryán: viz dole:
1395 Jan z Valdštejna, seděním na Sytové Horní = Jiří. po odchodu do Semil Maryána;
1413 Hynek z Valdštejna, seděním na Štěpanicích = ? po + Petru;
1425                                                                              = Jan (z Brodu) ss. Janem.
+ 1392 plebán Maryán,  Jarek. kněz z Valdštejna, věnuje kostelu 1/2 kopy úroku z Ruprechtic, a 1393 Václav,
řeč. Věrdunk ze Železnice a Hynek Valdštejn též 1/2 kopy z Roprechtic

Jablonec n. Nisou (německý)

1369 Jablonecz. 0 gr „chudý“.
R. 1356 byl zde kostel založen a Cyriakům odevzdán.
1356 gener. převor Cyriaků = prof. Šebastian;
1361                                         = prof. Lev. odchodem do Sačan Sebastiana; v době následující byli dosazováni vesměs professové: posledni:
1418 gener. převor = Benedikt. po povýšení na proboštství v „Libochově“(?) prof. Václava