Ve starších pramenech je nazývána jako Veliká Horka (Welika horka, Gross Horka, Magna Horka, Majori Horka, Wietssy Horka, také Velká Lhotka..).

První zmínka o obci je zápis v zemských deskách z roku 1538 (Karel z Valdštejna prodává Janovi z Vartemberka zboží). Zde je uváděna jako Welika Horka.

Další zápis v zemských deskách je z roku 1542 (Kvatern trhový běžný červený od léta 1542 – 43 inv. č. 4, str. 165 -https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=4d7b3de9-2aa4-41f4-83ff-d657f7aea950&scan=bed91aeed2a8784e6bdff5be88253af3).

Další zmínka pochází z roku 1608 ve Vatmberském urbáři. Zde je zmiňováno 7 gruntů : Matěj Matura, Jan Vajecko, Jan Kulhavej, Jan Benda, Václav Šmelhauz, Vávra pekař, Václav Špika (jedna nazvána Turyně) a dvě chalupy na obci – jedna slove Turyně a v jedné je Vojtěch tkadlec a v druhé Blažek klínkař.

V registrech purkrechtních panství Rohozeckého a Skalského (1611-1644) jsou zmíněni: Matura, Jan Vajecko, Jan Kulhavej, Matěj Rybářů (po něm Jan Kozlů 1613, r. 1614 Václav Vondroušků), Václav Kulhavej, Šimon Pekařů (r.1614 frajmark s Václavem Špikou bratrem jeho, zmíněni sirotci zemř. Jana Špiky, zmíněn Matěj Havrda – primas, Jan Mathaussova Pitra Propastenského, konšelé,  Řehoř Poselt rychtář rychty Brodské), Václav Špika.

Další zmínka o Hrubé Horce je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána německy jako Grosshorka.

Podle Berní ruly zde v r. 1654 hospodaří 3 sedláci, 4 chalupníci a 2 zahradníci. V berní rule je nazývána jako Velká Lhotka (chybně čteno?).

hospodář rolí má seje na zimu seje na jaro Vnově se osazují léta handle a živnosti potahů
str v str v str v chovati může nyní chová krávy jalovice ovce svině pozn
Velká   Lhotka (zřejmě chybně čtené Hrubá Horka)
sedláci Václav Špika 30 8 4 2 3 3
Jiřík Novotnej 30 7 4 1 2 3
Anna Matiulová vdova (bude asi Maturová) 21 4 2 1
chalupníci Anna Myšková (zřejmě Mikšová) 15 3 2 1 3 1
Matěj Matiura 15 3 1 3 2
Justina Skřynika 15 2 2 3 2
Václav Matiura 12 1 1 2
zahradníci Jan Žižka 1
Maryana Chalupnice 1

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 7 gruntů a 2 chalupy na obci.